For Consumers

Kumuha ng tulong sa insurance sa Tagalog

Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa insurance o kailangan ninyo ng tulong sa paghahain ng reklamo laban sa isang kumpanya ng insurance, tawagan ang aming Hotline ng Consumer ng Insurance (Insurance Consumer Hotline) sa 800-562-6900.

Sa sandaling kausap na namin kayo sa telepono, mangyaring maghintay habang tinatawag namin ang isang interpreter para tumulong, na hindi ninyo babayaran.

Mayroon kaming kawani ng mga eksperto sa insurance na makakatulong sa inyong maunawaan ang inyong mga karapatan sa insurance, kabilang ang mga apela sa insurance sa kalusugan at ang inyong proteksyon sa biglaang medikal na pagsingil.

Masasagot namin ang inyong mga tanong tungkol sa lahat ng uri ng insurance, kabilang ang: 

  • Mga annuity at insurance sa buhay
  • Insurance sa sasakyan
  • Insurance sa negosyo at pananagutan
  • Insurance sa kapansanan
  • Insurance sa kalusugan
  • Insurance ng mga may-ari ng bahay
  • Medicare
  • Iba pang uri ng insurance

Matutulungan din namin kayong mapatunayan kung ang isang ahente, ahensya, o kumpanya ng insurance ay awtorisadong magbenta ng insurance sa estado ng Washington.